Reklamační řád

Pokud nastane situaci, že budete mít důvod zboží z našeho e-shopu reklamovat, neváhejte nám tuto skutečnost obratem sdělit. Budeme se snažit reklamaci vyřešit k vaší spokojenosti. V případě reklamace postupujeme dle platného právního řádu ČR a v souladu s Reklamačním řádem prodávajícího.

Důrazně vám doporučujeme si zboží prohlédnout okamžitě po jeho převzetí, aby bylo možné zjistit případné vady nebo poškození.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího kupující  potvrzuje svůj souhlas.

Jako doklad o záruce je vystaven společností COFFEE NOW s.r.o. ke každému zakoupenému zboží účetní doklad – fakturu, obsahující veškeré náležitosti účetního dokladu a dalšími nezbytnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, datum, cena, množství, číslo objednávky).

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je 24 měsíců. K povaze nabízeného zboží našeho e-shopu se tato lhůta vztahuje na veškeré zboží s výjimkou pražené kávy, jejíž doba trvanlivosti je vždy vyznačena na balení (zpravidla doporučujeme kávu spotřebovat ve lhůtě 3 měsíců od upražení).

Postup při uplatnění reklamace

 • pokud se vyskytne důvod k reklamaci, informujte nás o tom e-mailem (e-shop@coffeenow.cz), telefonicky (+420 603 274 986) nebo písemně (COFFEE NOW s.r.o., Pražská 1808, 263 01 Dobříš).
 • Přesvědčte se, že zboží je stále v zákonné záruční době, tj. neuplynula lhůta 24 měsíců od převzetí zboží, v případě pražené kávy neuběhla doba trvanlivosti vyznačená na obalu.
 • Reklamované zboží nám buď můžete vrátit osobně na adrese: COFFEE NOW s.r.o., Pražská 1808, 263 01 Dobříš, nebo zaslat poštou na adresu: COFFEE NOW s.r.o., Pražská 1808, 263 01 Dobříš. Upozornění – zásilku nezasílejte dobírkou. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.
 • Přiložte k reklamovanému zboží dopis s vašimi kontaktními údaji a popisem vady, která je příčinou reklamace a kopii nákupního dokladu.
 • Aby mohla být reklamace uznána platnou, musí být splněny tyto podmínky:
  • Zboží je vráceno kompletní, v původním stavu.
  • Zboží není záměrně poškozeno.
 • Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:
  • běžným používáním výrobku,
  • nesprávným používáním výrobku,
  • nesprávným skladováním,
  • vlivem přírodních živlů či vyšší moci.

Lhůta na vyřízení reklamace

Prodávající má dle Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud by prodávající tuto lhůtu nestihl, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

V případě, že dojde k rozporu s kupní smlouvou, postupujte stejně jako v případě reklamace.

postup po přijetí reklamovaného zboží

 • Reklamované zboží posoudíme a budeme vás bezodkladně informovat o dalším postupu.
 • Dle povahy vady, zboží vyměníme nebo opravíme.
 • Nebudete-li mít zájem o výměnu nebo opravu, vrátíme vám cenu reklamovaného zboží. Upozornění – poštovné není předmětem reklamace a částka za něj vynaložená se nevrací.
 • V případě vyplacení částky za reklamované zboží vám bude nejprve zaslán dobropis k podpisu s žádostí o zaslání/doručení zpět. Jakmile obdržíme vámi podepsaný dobropis, vyplatíme vám částku za vrácené zboží na vámi uvedený bankovní účet.