Právo na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

  • 1.3.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • 1.3.2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
  • 1.3.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
  • 1.3.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • 1.3.5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • 1.3.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • 1.3.7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  • 1.3.8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

1.4 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Coffee Now s. r. o., se sídlem Jana Drdy 490, 261 01 Příbram, identifikační číslo: 039 30 416, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Coffee Now s. r. o., Pražská 1808, 263 01 Dobříš, nebo faxem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.5. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

1.6 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.